Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2017

pathetic8
Reposted fromneingeist neingeist viaczinok czinok
pathetic8
Reposted fromchudazupa chudazupa viaretaliate retaliate

January 15 2017

pathetic8
0836 3ca4 500
Reposted fromdangerspouse dangerspouse viahajskul hajskul
pathetic8
1455 1249 500
Reposted fromoll oll

January 14 2017

pathetic8
pathetic8
Ludzie tak już mają. Chcą zobaczyć wschód słońca nad morzem, ale wyłączają budzik, gdy zaczyna dzwonić o czwartej nad ranem. Chcą zobaczyć wieżę Eiffela, ale nie oszczędzają pieniędzy na podróż. Nie wrzucają drobnych do słoika, nie próbują niczego poświęcić. Chcą mieć prawo jazdy, lecz nie zapisują się na kurs. Pragną napisać książkę, lecz czekają. Na lepszy moment; na wenę; aż mąż wyjdzie do pracy; aż dzieci podrosną. Czekają na lepsze czasy, które mogą nigdy nie nadejść.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainspirations inspirations
pathetic8
pathetic8
3373 5e2d 500
Reposted fromjordana jordana viadrozdzi drozdzi
pathetic8
7780 4a45 500
Reposted fromlolitteinparis lolitteinparis vialooziker looziker
pathetic8
9092 8375 500
Reposted fromoll oll
pathetic8
3547 2998
Reposted fromsecretoflife secretoflife vianikotyna nikotyna

January 12 2017

pathetic8
2024 a238
pathetic8

cptjamestkirk:

#are you kidding me?

Reposted frompannakojot pannakojot viaczinok czinok

January 11 2017

pathetic8
Reposted frombluuu bluuu viaolalaa olalaa
pathetic8
Song of a stone heart by Magdalena Korzeniewska
Reposted fromcorvax corvax viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
pathetic8

January 10 2017

pathetic8

January 09 2017

pathetic8
Reposted fromemcix emcix viasoadysta soadysta
pathetic8
4829 4609
Reposted frommagatek magatek vialooziker looziker
pathetic8
6812 c3b1
Reposted fromkonfident konfident viamuviell muviell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl